Beach Wedding 4-min

Tour Package 3 days / 2 nights

Thapwarin Resort & Mayalay Beach Resort

โปรแกรม

วันที่ 1

  • รถรับจากสนามบินมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมงเพื่อลงเรือไปยังรีสอร์ทเพื่อเช็คอินเข้าที่พัก
  • รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
  • พักผ่อนตามอธัยาศัย
  • รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ทสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่ำคืน

วันที่ 2

  • ตื่นรับแสงอรุณ สูดอากาศบริสุทธิยามเช้า ก่อนรับประทานอาหารเช้า
  • เดินสำรวจบรรยากาศเกาะไหง ชมฝูงนกเงือกบนต้นไม้น้อยใหญ่ และผ่อนคลายไปกับท้องทะเลระยิบระยับยามต้องแสงแดด
  • (สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจในช่วง 1 กุมภพันธ์ – 30 เมษายน 2560) สนุกสนานกบัการออกท่องเที่ยวทัวร ์4 เกาะดาน้ำ ดูประการัง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  • รับประทานอาหารเย็นเลิศรส ดื่มด่ำกับเสียงเพลงกับบรรยากาศสบายๆ

วันที่ 3

  • รับประทานอาหารเช้า และเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมงโดยเรือ และรถตู้ปรับอากาศสู่สนามบินตรังโดยสวัสดิภาพ

DESCRIPTION

สนุกสนานกับการออกท่องเที่ยวทัวร์ 4 เกาะดำน้ำ ดูประการัง  รับประทานอาหารเย็นเลิศรส ดื่มด่ำกับเสียงเพลงกับบรรยากาศสบายๆ

Other Package